Onze kernwaarden

In de Oprichtingsakte is het doel van Gemeentebelangen Oldambt als volgt omschreven.

“De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Oldambt te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft de vereniging naar een open, democratische en duurzame Oldambtster samenleving met meer beslissingsmacht voor burgers, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving.”

Vanuit dit doel staan de volgende kernwaarden centraal, die richtinggevend zijn voor ons handelen.

Lokaal en onafhankelijk

Wij zijn een partij van, voor en door Oldambtsters. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Een praktische aanpak van problemen

Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing. Oplossingsgericht denken en praktisch handelen, oftewel: nait soezen mor doun!

De inwoners centraal

De inwoners staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij met onze inwoners in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét de inwoners.

Bescherming van kwetsbare mensen

Voor lichamelijk, psychisch en sociaal kwetsbare mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Wij zien het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en ze waar nodig te ondersteunen.

Ruim baan voor ondernemers

Ondernemers zijn van groot belang voor Oldambt; ze moeten daarom volop de ruimte hebben om zonder onnodige belemmeringen te ondernemen. Ondernemers moeten op een dienstverlenende houding van de gemeente kunnen rekenen.

Een duurzaam Oldambt

Wij willen duurzame energie de ruimte geven, mits dit ruimtelijk inpasbaar is en er voldoende draagvlak bij omwonenden is. Om aantasting van het Oldambtster landschap te voorkomen zijn wij tegen windturbines.

Blog van Grietje Musch - aandacht en gelijke kansen voor onze inwoners

3 maart 2022 - Het ziet er maar somber uit, in het eerste kwartaal van 2022: gas wordt duurder, de huren gaan stijgen en ook de boodschappen worden duurder. En dat, terwijl de inkomsten nagenoeg gelijk blijven. Is dit eerlijk? Nee! Voor veel gezinnen is het vrijwel niet meer te doen en zij komen daardoor in de problemen. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Ook de gemeente Oldambt zal zich afvragen hoe zij hiermee moet omgaan, want hoe ondersteun je deze in... lees verder »

Blog van Chris de Raaf - Met de benen op tafel - Gemeentebelangen Oldambt

Blog van Chris de Raaf - Met de benen op tafel

3 maart 2022 - Winschoten is allang niet meer die gezellige koopstad van vroeger, hoor ik vaak. Zelfs op staat word ik erop aangesproken: ‘Jij bent toch’…. en de mensen noemen... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.