Onze kernwaarden

In de Oprichtingsakte is het doel van Gemeentebelangen Oldambt als volgt omschreven.

“De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Oldambt te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft de vereniging naar een open, democratische en duurzame Oldambtster samenleving met meer beslissingsmacht voor burgers, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving.”

Vanuit dit doel staan de volgende kernwaarden centraal, die richtinggevend zijn voor ons handelen.

Lokaal en onafhankelijk

Wij zijn een partij van, voor en door Oldambtsters. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Een praktische aanpak van problemen

Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing. Oplossingsgericht denken en praktisch handelen, oftewel: nait soezen mor doun!

De inwoners centraal

De inwoners staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij met onze inwoners in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét de inwoners.

Bescherming van kwetsbare mensen

Voor lichamelijk, psychisch en sociaal kwetsbare mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Wij zien het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en ze waar nodig te ondersteunen.

Ruim baan voor ondernemers

Ondernemers zijn van groot belang voor Oldambt; ze moeten daarom volop de ruimte hebben om zonder onnodige belemmeringen te ondernemen. Ondernemers moeten op een dienstverlenende houding van de gemeente kunnen rekenen.

Een duurzaam Oldambt

Wij willen duurzame energie de ruimte geven, mits dit ruimtelijk inpasbaar is en er voldoende draagvlak bij omwonenden is. Om aantasting van het Oldambtster landschap te voorkomen zijn wij tegen windturbines.

Opinie - onze raadsleden Ger en Grietje over het concept Programma Wonen

5 april 2021 - De gemeente Oldambt heeft recent haar concept Programma Wonen (voorheen Woonvisie) voor de komende vijf jaar gepresenteerd: https://www.gemeente-oldambt.nl/concept-programma-wonen-oldambt-2021-2026 Het concept Programma Wonen ligt ter inzage tot 9 april. Tot dat moment kunnen inwoners reageren op het stuk, waarna het stuk nog kan worden aangepast als dat noodzakelijk is. De planning is om het programma in mei aan te bieden aan de raad voor definitieve besluitvor... lees verder »

Gemeentebelangen Oldambt in actie voor een gemeente zonder zwerfafval - Gemeentebelangen Oldambt

Gemeentebelangen Oldambt in actie voor een gemeente zonder zwerfafval

20 maart 2021 - Vandaag is het de Landelijke Opschoondag. Het doel is om in actie te komen voor een omgeving zonder zwerfafval. Ook Gemeentebelangen Oldambt doet hieraan mee. Op div... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.