Onze kernwaarden

In de Oprichtingsakte is het doel van Gemeentebelangen Oldambt als volgt omschreven.

“De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Oldambt te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft de vereniging naar een open, democratische en duurzame Oldambtster samenleving met meer beslissingsmacht voor burgers, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving.”

Vanuit dit doel staan de volgende kernwaarden centraal, die richtinggevend zijn voor ons handelen.

Lokaal en onafhankelijk

Wij zijn een partij van, voor en door Oldambtsters. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Een praktische aanpak van problemen

Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing. Oplossingsgericht denken en praktisch handelen, oftewel: nait soezen mor doun!

De inwoners centraal

De inwoners staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij met onze inwoners in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét de inwoners.

Bescherming van kwetsbare mensen

Voor lichamelijk, psychisch en sociaal kwetsbare mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Wij zien het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en ze waar nodig te ondersteunen.

Ruim baan voor ondernemers

Ondernemers zijn van groot belang voor Oldambt; ze moeten daarom volop de ruimte hebben om zonder onnodige belemmeringen te ondernemen. Ondernemers moeten op een dienstverlenende houding van de gemeente kunnen rekenen.

Een duurzaam Oldambt

Wij willen duurzame energie de ruimte geven, mits dit ruimtelijk inpasbaar is en er voldoende draagvlak bij omwonenden is. Om aantasting van het Oldambtster landschap te voorkomen zijn wij tegen windturbines.

Blog - van ons kandidaat-raadslid Chris de Raaf

16 januari 2022 - ‘Wat is nou jouw mening over ons nieuwe kabinet? Wat gaan ze met zijn allen voor Groningen en, natuurlijk, voor het Oldambt betekenen? Kortom, gaan we erop vooruit of heb je twijfel? Chris, jij, nieuw en ambitieus aspirant gemeenteraadslid, ik mag toch een mening van je verwachten.’ Dat werd mij gevraagd, door een niet-partijgenoot. Eerlijk antwoord: naar mijn gevoel is het nog méér een Randstadkabinet dan het voorgaande. Behalve de aanhangers van de g... lees verder »

Blog van ons raadslid Grietje Musch - Jeugdzorg

11 januari 2022 - Het percentage jeugdzorg is hoog: 11,4% in de gemeente Oldambt. Jeugdzorg is, net als in vele andere gemeenten, ook voor de Gemeente Oldambt een grote zorg. Er zijn lange wachtlijsten voor deze kwetsbare groep en het percentage daalt naar verwachting ook in de komende jaren niet. Gemeentebelangen maakt zich sterk voor een betere aanpak van dit dossier. Onze voorkeur gaat uit naar een solide zorgsysteem voor gezinnen, waarbij zij niet afhankelijk zijn van te... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.